אסופות מאמרים  |  

—————————————————  תקנון האגודה  ——————————————————

1. כללי

האגודה הישראלית ללימודי יפן (להלן איל"י) הינה עמותה ללא מטרות רווח שנועדה לקדם את לימודי יפן בישראל.

 

2. מטרות

א. לקדם את לימודי יפן כתחום מחקר מדעי.

ב. לקדם את הוראת לימודי יפן והשפה היפנית בישראל.

ג. לעודד מחקר ודיון בלימודי יפן בישראל.

ד. להוות אמצעי לחיזוק המעמד הבינלאומי של לימודי יפן בישראל.

ה. לייצג את התחום בארגונים מקצועיים בינלאומיים ואחרים.

ו. לקשר בין המסגרת האקדמית של לימודי יפן וארגונים אחרים בעלי עניין, כגון אגודת הידידות ולשכת המסחר.

ז. להגן על החופש האקדמי וחופש המחקר של חברי האגודה בארץ ומחוצה לה.

 

3. חברות באגודה

א. זכאות - זכאי לחברות באיל"י כל אדם המעוניין בקידום לימודי יפן בישראל. החברות באגודה כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים ומקנה אפשרות להרצות בכנסי האגודה ועוד.

ב. דמי חברות באגודה - דמי חבר שנתיים ישולמו על פי הפירוט הבא: סגל אקדמי בכיר - 100 ש"ח, מי שאינו סגל אקדמי בכיר - 50 ש"ח, סטודנטים וגמלאים (בצירוף תעודת סטודנט/גמלאי) - 30 ש"ח.

 

4. מוסדות האגודה

א. האסיפה הכללית - האסיפה הכללית מהווה את המוסד העליון של האגודה והיא מורכבת מכלל חבריה הזכאים להשתתף באסיפות הכלליות ולהצביע בהן. החלטותיה מחייבות את העמותה, את מוסדותיה ואת חבריה, ותוקפן יהיה עדיף על כל החלטה של מוסדות העמותה האחרים.

ב. ועד מנהל - גוף זה ינהל באופן שוטף את ענייני האגודה ואת פעילותה. הוועד ייצג את האגודה כלפי כל גוף שהוא וכל סמכויות האגודה יהיו בידיו. לוועד יבחרו שבעה נציגים (מתוכם לפחות נציג אחד לכל מוסד אקדמי, אשר מלמד במוסד שבו מתקיימים לימודי יפן סדירים במסגרת חוג ללימודי אסיה/מזרח אסיה ולנציג אחד שאינו משתייך לאחד מאותן מוסדות) למשך שלוש שנים. שלושה מחברי הוועד יוכלו להיבחר לכהונה רצופה נוספת לשם הבטחת הרציפות. הזכות להיבחר לוועד נתונה לכל חבר אגודה שהינו בעל תואר ראשון לפחות.

ג. ועדה אקדמית - גוף זה ינהל את הפעילות האקדמית של האגודה, כולל יזום כנסים ופיקוח על מבחני שפה ארציים, ויהיה תחת סמכותו של הוועד המנהל. לוועדה יבחרו חמישה נציגים (מתוכם לפחות נציג אחד לכל מוסד אקדמי אשר מלמד במוסד שבו מתקיימים לימודי יפן סדירים במסגרת חוג ללימודי אסיה/מזרח אסיה).

ד. נשיא/ת כבוד - בראש האגודה יעמוד נשיא כבוד אשר יהווה דמות ייצוגית ומלכדת ויסייע לה בהשגת מטרותיה בתוקף מעמדו, קשריו והישגיו. לנשיא יכול להיבחר גם אדם שאינו איש אקדמיה או חבר באיל"י והוא ישמש בתפקידו שלוש שנים ללא אפשרות לבחירה רצופה נוספת לתפקיד זה.

ה. יו"ר הוועד המנהל - בראש הוועד המנהל יעמוד יו"ר אשר יוביל את פעילותה השוטפת של האגודה וינהל את ישיבות הוועד המנהל. לתפקיד זה יבחר אחד מחברי הוועד המנהל. יו"ר הוועד המנהל ישמש בתפקידו שלוש שנים ללא אפשרות לבחירה רצופה נוספת לתפקיד זה.

ו. יו"ר הוועדה אקדמית - ינהל את פעילותה של הוועדה האקדמית. לתפקיד זה יבחר אחד מחברי הוועד המנהל. יו"ר הוועדה האקדמית ישמש בתפקידו שלוש שנים ללא אפשרות לבחירה רצופה נוספת לתפקיד זה.

ז. גזבר/ית האגודה - ינהל את פעילותה הכספית של האגודה. לתפקיד זה יבחר אחד מחברי הוועד המנהל. הגזבר ישמש בתפקידו שלוש שנים ללא אפשרות לבחירה רצופה נוספת לתפקיד זה.

ח. מזכיר/ת האגודה - יסייע בניהול פעילותה האדמיניסטרטיבית והכספית של האגודה. לתפקיד זה ימונה תלמיד/ה לתואר מתקדם בתחום יפן באחת המוסדות להשכלה גבוהה בארץ. המזכיר לא יהיה חבר הוועד המנהל אך ישתתף בישיבותיו וירשום את פרוטוקוליהן. המזכיר ישמש בתפקידו שלוש שנים ללא אפשרות למינוי רצוף נוסף לתפקיד זה.

ט. משרד האגודה - המשרד יעבור בסבב תלת-שנתי בין האוניברסיטאות שבהן מתקיימים לימודי יפן סדירים במסגרת חוג ללימודי אסיה או מזרח אסיה וינוהל על ידי מזכיר האגודה. משרד האגודה ישמש להרשמה, להפצת פעילות האגודה, לפעולותיה הכספיות (גזברות), וכן ככתובת לפניות שונות.

 

5. קבוצות עניין

האגודה תאפשר לכל שבעה חברי אגודה או יותר, בעלי עניין משותף הקשור לעיסוקם בלימודי יפן (כגון פוליטיקה יפנית או תלמידי מוסמך), להקים קבוצת עניין שתפעל במסגרת האגודה. ההצטרפות לקבוצה תהיה פתוחה בפני כל חברי האגודה ולא תהיה יותר מקבוצה אחת מאותו הסוג. חברי הקבוצה יוכלו להתקין תקנות לקבוצתם בתנאי שלא יעמדו בסתירה לתקנון האגודה.

 

6. אירועים

א. התכנסות האסיפה הכללית - האסיפה תתכנס לאסיפה רגילה לפחות פעם בשנה, במקום ובמועד שייקבע על-ידי הוועד המנהל. במסגרת זו ידונו דרכי פעולה והתפתחות של האגודה ויבחרו נציגי האגודה (ראו סעיף בחירות להלן). האסיפה מוסמכת לדון ולהחליט בכל דבר הנוגע לעמותה ולפעולותיה. הצעות לנושאים לדיון יועברו טרם ההתכנסות ליו"ר הוועד המנהל אשר ינהל את הישיבה. הצעות לשינוי מצע האגודה ידרשו חתימה של לפחות חמישה חברי אגודה.

ב. כנס אקדמי - האגודה תקיים כנס דו-שנתי ובו יוצגו מחקרים ויתקיימו דיונים בנושאים הקשורים בלימודי יפן. הכנס יתקיים בסבב בין האוניברסיטאות או לחילופין באתר חיצוני. האגודה תשאף להזמין חוקר/ת זר ובעל שם לקחת חלק פעיל באירוע.

ג. ימי עיון - האגודה תתמוך בקיומם של ימי עיון על נושאים ספציפיים או מזדמנים וכן תשקול קיום סדנאות מתודולוגיות לתלמידים מתקדמים.

ד. כנס בינלאומי - האגודה תשאף לארח בשלב זה או אחר את הכנס התלת-שנתי של האגודה האירופאית של לימודי יפן.

ה. מבחני שפה - האגודה תנהל מידי שנה את מבחני השפה הארציים (JLPT - Japanese Language Proficiency Test) בחסות ובסיוע שגרירות יפן. ביצוע המבחנים יעבור בסבב בין המוסדות האקדמיים שבהם מתקיימים לימודי יפן סדירים במסגרת חוג ללימודי אסיה/מזרח אסיה.

ו. בחירות - האגודה תקיים בחירות כלליות אחת לשלוש שנים. הודעה על הבחירות ומועדן תצא לפחות שלושה חודשים טרם האירוע. הבחירות יהיו חשאיות ויאורגנו על ידי הוועד המנהל בליווי משקיפים של האגודה. הבחירות יהיו לחברי הוועד (שבעה חברים), חברי הוועדה האקדמית (ארבעה חברים), ונשיא הכבוד. בחירת יו"ר הוועד המנהל, יו"ר הוועדה האקדמית, וגזבר/ית האגודה תעשה בין חברי הוועד. במקרה של צורך בבחירות השלמה לוועד המנהל, לוועדה האקדמית או לתפקיד נשיא הכבוד של האגודה שלא במועדן הרגיל, תתקיים הצבעה מיוחדת בפגישה הקרובה של האגודה.

 

7. פרסומים

א. האגודה תעודד מספר ערוצים לפרסום עבודות מחקריות ושאינן מחקריות בנושא יפן באופן הבא:

1. כתב עת -  במהלך השנים הראשונות לפעילותה האגודה תיזום כתב עת בשפה העברית או האנגלית (או שתיהן).

2. סדרת ספרים - האגודה תשקול שיתוף פעולה עם הוצאת ספרים לצורך פרסום ספרים בתחום לימודי יפן.

 

8. אתר אינטרנט

האגודה תקיים אתר אינטרנט פעיל ובו יפורטו מטרותיה, פעילויותיה ודרכים להקמת קשר עמה, ויופץ מידע לגבי כנסים, פעילויות תרבות, והצעות עבודה.

 

9. המעמד המשפטי של האגודה

א. האגודה הינה עמותה הרשומה בפנקס העמותות.

ב. מקום מושבה של האגודה יהיה כפי שיקבע מפעם לפעם על הועד המנהל. ועד זה פועל בשם האגודה ומייצג אותה כלפי כל צד שלישי.

 

10. נכסי האגודה

א. נכסי האגודה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה, בכל צורה שהיא, אסורה.

ב. במקרה ופורקה האגודה, יועברו נכסיה, לאחר פרעון חובותיה, לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


התחברות לחברים


IAJS       אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה   •    דוא"ל: iajsoffice@gmail.com    •    מפת האתר
     
לייבסיטי - בניית אתרים